Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

РАБОТЕН ПАКЕТ 5: Разработване на сертифициране на компетентностите, придобити по учебните единици от мобилността

Цели

Сертифициране на компетентностите, които обучаващите придобиват чрез учебните единици в чужбина (виж Работен пакет 3) и които се проверяват чрез инструментите за изпит (виж Работен пакет 4).
Целта е тези сертификати да се интегрират в националните системи за сертифициране на съответните страни на партньорите като част от националната система за професионално обучение в професионална област “Външна търговия”, така че завършените в чужбина учебни единици да се признаят официално и като част от собственото професионално обучение.
Допълнително се обмисля тази практика в чужбина да не бъде призната само като редовна част от професионалното обучение в страните на партньорите, а също така като сертифицирано квалификационно мероприятие в област “Външна търговия”, което може да донесе на обучаващите се предимства на работния пазар. Решението за това зависи също от реакциите на компетентните за сертифицирането органи.

Описание на дейностите

Подготовката за разработване, респ. признаване на сертифицирането започва на третата среща във връзка с дискусиите относно методите за изпитване. На четвъртата среща ще се разглежда една от главните теми. По-нататък тази тема ще бъде доразвита и на националните срещи на заинтересованите страни, които ще се проведат между май 2011 и май 2012 г. Там ще бъде представен проект TRIFT и неговите цели, а също и ще се дискутират възможностите за сертифициране в рамките на националните образователни системи.

Темата сертифициране ще се разбработва на следните етапи:
Дефиниране на изискванията за сертификата в съответните страни на партньорите, респ. при търговските организации.
Договореност относно това, какви формални изисквания са свързани със сертификата.
Разработване на сертификати, които могат да бъдат признати във всички страни на партньорите, с цел и други страни да се присъединят към признаването.
Изясняване приложимостта на Europass-мобилност като възможен инструмент за сертифициране.
Свързване на националните консултативни съвети.
Организиране на национални срещи, за да бъде представен проект TRIFT на лица, отговарящи за националните системи за професионално обучение, а също и на “актьори” от област “Външна търговия”. Там ще бъдат дискутирани целите на проекта, също и по отношение на сертифицирането и чрез това ще бъде даден тласък на национален процес на сертифициране, който води до сертификат за националната система на професионално обучение.

Резултат(и)

Сертификат(и) за учебните единици от практиката, проведена в страните на партньорите; минимум сертифициране чрез един самостоятелно разработен документ и документация чрез Europass-мобилност.

PDF Изтегли:

TRIFT Certificate StudentPDF Изтегли TRIFT Certificate CompanyPDF Изтегли

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint