Logo TRIFT

Coordination

Logo EU-Geschäftsstelle
EU Agency, Regional Authority Government of Cologne
Germany

Partners

Logo CCI Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
Gabrovo, Bulgaria
 

Logo Burgårdens Utbildningscentrum
Burgårdens Utbildningscentrum
Gothenburg, Sweden
 

Logo HECI St. Etienne
Saint Louis - Sainte Barbe
St. Etienne, France
 

Logo The Manchester College
The Manchester College
Manchester, United Kingdom

Photo Collage

TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия

В 27-те страни-членки на ЕС съществуват 27 различни образователни системи, отчасти на много различни нива. Например, обучението “Търговец – търговия на едро и дребно” в Германия е първоначално обучение по дуалната система, а във Великобритания е последващо обучение за абсолвенти с търговско образование.
Това различие е исторически обусловено и не е необходимо уеднаквяване. Но то възпрепятства обучаващите се да завършат своето образование в чужбина, тъй като не става веднага ясно какво може да се научи там и в какво съотношение е наученото спрямо изискванията в родната страна на обучавания. Работодателите са изправени пред подобен проблем: реализацията в европейските страни е трудна, тъй като собствените компетентности не могат да се свържат с изискванията на целевата страна. Липсва европейска прозрачност и сравнимост.

Тук се намесва проект TRIFT – един иновационен проект по програма Леонардо да Винчи. На методическата база на VQTS (Vocational Qualifications Transfer System = Система за трансфер на професионални квалификации) петте партньора (виж по-долу) ще разработят през периода 2010 – 2012 г. съвместно Матрица на компетентностите за професионална област “Външна търговия”, която ще позволи сравнимостта и прозрачността както на профилите на компетентностите на целите образователни процеси, така и на отделните лица.

При това, въз основа на работните процеси във фирмите, първо ще бъдат разработени съвместно Области на компетентност, които характеризират и структурират работата в тази професионална област. По правило ще бъдат представени изискванията в професионалната област чрез 5 – 25 основни области на компетентност.

За всяка от тези области на компетентност ще бъдат дефинирани Нива на развитие на компетентностите. Тези степени отразяват развитието на компетентности в съответната област, по правило от просто към сложно, и се надграждат една върху друга.

Областите на компетентност и съответните Нива на развитие на компетентностите образуват съвместно Матрица на компетентностите за една определена професионална област, в случая “Външна търговия” и обхващат по идеален начин целия образователен диапазон между училищното и висше образование.

В Матрицата на компетентности след това могат да се съставят Профили на компетентностите чрез групиране на компетентности в различни Области на компетентност и на различни Нива на развитие на компетентностите. Профилите на компетентностите могат да съдържат изисквания относно компетентностите за целите образователни процеси, или мерки за последващо допълнително обучение, но също и компетентностите на отделни служители или изискванията на работодателите относно длъжностните характеристики. Тъй като Матрицата на компетентностите за професионална област “Външна търговия” се разработва съвместно с чуждестранните партньори, а чрез това за участващите в проекта страни се разработва една единствена Матрицата на компетентностите, Профили на компетентностите от този вид са добре разбираеми от една в друга страна: прозрачността и разбираемостта се увеличават, а с това и шансовете за мобилност на отделните граждани в Европа. Съставената съвместно от страните-партньори Матрицата на компетентностите има също така предимството, че и неучастващи в проекта страни могат да я използват с относително малък разход.

Практическата приложимост на Матрицата на компетентностите за професионална област “Външна търговия” се изпробва на втора фаза на проекта чрез Практика в чужбина в предварително уговорена Област на компетентности. Част от проекта е също разработването на подходяща методика за тестване и оценка, с която могат валидно да се установят придобитите умения и компетентности, така че да могат да се признаят за обучението в собствената страна.

Възможните сертификати за тази практика в чужбина са по-нататъшна тема на работата по проекта, както и даването на кредитни точки за отделните етапи на обучението в съответствие с ECVET-процеса и включването в съответните квалификационни рамки на страните-партньори.

Този етап от проекта трябва да направи Матрицата на компетентностите използваема за едно европейско обучение: не всеки в Европа трябва да учи едно и също, но всеки трябва да има шанса да може да завърши етапи от своето образование в страна от ЕС и да му бъдат признати придобитите там умения и компетентности като част от собственото му обучение. Основна предпоставка за това е прозрачността и възможността за сравняване на компетентности в Матрицата на компетентностите.

Придобиването и признаването на тези компетентности може да се документира например чрез доказателството за мобилност EUROPASS. Що се касае до това, добре е, че служба “Европейски проекти” при Областна администрация Кьолн през 2010-2012 г. е партньор по друг иновационен проект по програма Леонардо да Винчи, който се занимава точно с този въпрос: касае се за проект ECMO (ECVET среща EUROPASS).

Координатор:

Служба “Европейски проекти” при Областна администрация Кьолн

Партньори:

Габровска търговско-промишлена палата, България
Френско-германски колеж по търговия и индустрия (EFACI), Иси ле Мулино - Франция
Burgårdens Utbildningscentrum (Център по професионално обучение), Гьотеборг - Швеция

Lifelong Learning Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

in collaboration with
Uni Koeln Logo BIAT Logo
Participating colleges
BK Bergisch Land Logo BK Herzogenrath Logo
© 2011 TRIFT - Imprint